KTO JEST ADMINISTARTOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: KAMP TEAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382100, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527 265 11 45, REGON 142870892.

Z KIM i JAK NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ ABY ZAPYTAĆ O PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.kampwood.pl oraz listownie na adres Administratora danych.

JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa w procesie zlecania dzieła za pośrednictwem strony www.kampwood.pl. Dodatkowo Państwa dane mogliśmy otrzyma
od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar, ewentualnie za zlecone prace.

CZY NIEZBĘDNE JEST PODAWANIE NAM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, tj. w celu zlecenia wykonania dzieła w postaci mebli i dokonania zapłaty za zlecone prace. W celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Jeśli nie podacie nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

 1. Umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;
 2. Umożliwienia Państwu wglądu w historię zamówień;
 3. Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;
 4. Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;
 5. Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;
 6. Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;
 7. Rozwiązania umowy;

na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

 1. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 2. Windykacji należności;
 3. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;
 4. Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;
 5. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;
 6. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.kampwood.pl lub listownie na adres administratora danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WZGLĘDEM ZGROMADZONYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu. Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

CZY i KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru). Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECJI WZGLĘDEM PAŃSTWA?
Państwa dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie dokonamy żadnego profilowania.